• Polski
 • English

Regulamin

REGULAMIN

 

  1. Rezerwacja Apartamentu dokonywana jest osobiście, przez platformę internetową,  wypełnienie formularza rezerwacyjnego lub telefonicznie. Z chwilą otrzymania wypełnionego formularza do Klienta zostaje przesłane potwierdzenie oraz numer konta, na który należy dokonać wpłaty zadatku. Z chwilą wpłaty zadatku rezerwacja wstępna zostaje potwierdzona.
  2. Zadatek wynosi równowartość wartości noclegu za jedną dobę i powinien być wpłacony  do 48 godzin od dokonania wstępnej rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi, ale może być wykorzystany w innym terminie – po uzgodnieniu
   z recepcją, jeśli został ten fakt zgłoszony do 7 dni przed przyjazdem.
  3. Dzieci do lat 3 nie ponoszą opłat jeśli śpią wraz z rodzicami na obecnych łóżkach i nie wymagają dodatkowej pościeli.
  4. Apartament jest przeznaczony do pobytu osób wskazanych w rezerwacji i jest do dyspozycji Klienta od godziny 15.00
   w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Godzinę przyjazdu należy ustalić z obsługą dzień przed planowanym przyjazdem. Udostępnienie apartamentu następuje po okazaniu 2 dokumentów potwierdzających tożsamość, w tym 1 z adresem (np. dowód osobisty i prawo jazdy/ paszport/ karta kredytowa, legitymacja) oraz uiszczeniu pełnej opłaty za pobyt i depozytu. Jeśli Klient nie posiada dwóch ważnych dokumentów, inna osoba, z którą będzie przebywał w apartamencie, musi również dopełnić formalności meldunkowych. W cenę noclegu wliczone są media, pościel i ręczniki.
  5. Odbiór/zwrot kluczy oraz formalności meldunkowe dokonywane są w recepcji Obiektu przy ul. Wita Stwosza 12.
  6. Odbiór kluczy możliwy jest jedynie po wypełnieniu przez Klienta karty meldunkowej, okazaniu 2 dokumentów tożsamości oraz wniesieniu pełnej opłaty za pobyt i depozytu.
  7. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu kluczy od apartamentu, pilota i karty parkingowej w dniu zakończenia pobytu. Niezwrócenie kluczy do godz. 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu, ale nie gwarantuje możliwości przedłużenia rezerwacji. W przypadku niemożliwości przedłużenia rezerwacji o kolejną dobę oraz nieobecności Klienta, Obiekt zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu i przeniesienia rzeczy Klienta do Recepcji Obiektu.
  8. Na życzenie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT do odbioru w ostatnim dniu pobytu lub przesłana na adres mailowy podany w rezerwacji. Chęć otrzymania fvat należy zgłosić w trakcie procesu meldunkowego.
  9. W apartamencie, windzie na klatce schodowej i balkonach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 07:00 rano.
   W godzinach ciszy nocnej nie mogą przebywać w apartamencie osoby niezameldowane. W przypadku stwierdzenia przez obsługę zamieszkiwania większej ilości osób niż to było podane w rezerwacji, doliczona zastanie dodatkowa opłata
   200 zł/os./noc.
  10. Zachowanie Klientów oraz osób trzecich nie może zakłócać spokojnego pobytu innych Gości ani sąsiadów. Organizowanie imprez w apartamencie jest zabronione. W przypadku naruszenia zasad regulaminu Obiekt zastrzega sobie prawo do wezwania ochrony lub Policji i natychmiastowego wykwaterowania osób  je naruszających oraz obciążenia karą w wysokości do 1000 zł. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanego mieszkania jak i budynku odpowiada osoba wynajmująca mieszkanie.
  11. Przed wyjściem z apartamentu Klient zobowiązany jest wyłączyć oświetlenie, gaz oraz wszelkie urządzenia elektryczne, zamknąć okna i drzwi na klucz. Klient odpowiada materialnie za wyposażenie apartamentu.
  12. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia – naruszenie zakazu skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł.
  13. Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w stanie jakim go zastał i ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mebli, wyposażenia, urządzeń i innych elementów apartamentu. Wszelkie usterki w apartamencie powinny zostać zgłoszone właścicielowi w ciągu 2 godzin od momentu odbioru kluczy. Brak zgłoszenia (osobistego lub telefonicznego) oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
  14. Obiekt zobowiązuje się do usunięcia wszelkich zgłoszonych braków/usterek w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, chyba że charakter usterki na to nie pozwoli.
  15. Awarie powstałe w skutek niezależny od Obiektu (w tym dostawa mediów, Internetu, awarie sprzętów) nie mogą być podstawą do bezkosztowej anulacji rezerwacji, ani zwrotu części lub całości dokonanej opłaty.
  16. Za zgubienie/zniszczenie kluczy, karty lub pilota parkingowego naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 100 zł/każdy.
  17. Klient zobowiązuje się do pozostawienia apartamentu w stanie, w jakim go zastał. Naczynia należy umyć, a śmieci przygotować do wyrzucenia.  Przestawianie mebli i pozostałego wyposażenia apartamentu jest zabronione. Za pozostawienie apartamentu w stanie wskazującym na użytkowanie go w sposób niezgodny z regulaminem może zostać pobrana dodatkowa opłata.
  18. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
  19. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskim, do których Gość nie nabył wcześniej praw. W szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART (stoart.org.pl).
  20. Obiekt ma prawo doliczyć dodatkowe opłaty w przypadku stwierdzenia zniszczeń lub uszkodzeń. Wszelkie dodatkowe opłaty określone regulaminem muszą zostać zapłacone przed opuszczeniem apartamentu. W przypadku nie dokonania przez Klienta zapłaty za wyrządzone zniszczenia/uszkodzenia przed opuszczeniem apartamentu, Klient upoważnia Obiekt do obciążenia jego karty kredytowej kwotą w wysokości kosztów usunięcia szkód lub dochodzenia pokrycia strat na drodze sądowej.
  21. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Obiekt ma prawo anulować rezerwację. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi – z potrąceniem kwot należnych za usługi już wykonane.
  22. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu o podobnym standardzie i lokalizacji (starówka) w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności. Obiekt nie odpowiada  za niezależne awarie i ich skutki.
  23. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości i drugiego dokumentu (min. 1 z adresem) lub nie chce okazać dokumentu,– odmawia uiszczenia opłaty za cały pobyt w momencie zameldowania,

   – odmawia uiszczenia kaucji w formie gotówki lub dokonania preautoryzacji na należącej do niego karcie kredytowej,

   – odmawia podania danych osób, które będą z nim przebywały w apartamencie,

   – znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

   – zachowuje się w sposób niestosowny/wulgarny w stosunku do personelu i/lub innych Gości,

   – podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.

  24. W sytuacji wcześniejszego wyjazdu Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty za niewykorzystane noclegi.
  25. Dokonanie rezerwacji i rozpoczęcie korzystania z apartamentu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  26. Obiekt zobowiązuje się do obsługi reklamacji Klientów wysyłanych na adres: wroclaw@luckyapart.pl
   oraz udzielania im odpowiedzi najpóźniej w ciągu 14 dni na adres poczty elektronicznej. Recepcjoniści nie są upoważnieni, do obsługi reklamacji ani udzielania zwrotów. Reklamacje składane mogą być jedynie w formie pisemnej.
  27. Dokonując rezerwacji użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu czy adres e-mail, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą „o ochronie danych osobowych” – wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszej rezerwacji, procesu meldunkowego i poprawy jakości usług serwowanych przez hotel. Wszystkie dane umieszczone w bazie hotelu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z „ustawą o ochronie danych osobowych”. Podkreślamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klientów jest całkowicie dobrowolne i każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia podanych przez siebie danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Apartsystem Kamila Wawer ul. Wita Stwosza 15/15a lok.1 Wrocław 50-148

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : wroclaw@luckyapart.pl.

 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Contact details

Tel.: +48 730 899 988

Email: wroclaw@luckyapart.pl

Reception:

50-148 Wrocław

Wita Stwosza Street 12

GROUND FLOOR one LUCKY HOSTER

Check-in

15:00 - 6:00*

*RECEPTION 24H

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide